نویسنده = سید علی بنی هاشمی
تعداد مقالات: 1
1. ارائه مدلی جامع برای کنترل یکپارچه کیفیت، هزینه، برنامه و ریسک پروژه ها در مدیریت ارزش کسب شده

دوره 20، شماره 52، پاییز 1397، صفحه 52-65

سید علی بنی هاشمی؛ محمد خلیل زاده؛ رؤیا سلطانی؛ طاهره خصال