نویسنده = مهدی دهستانی
تاثیر استفاده از متاکائولن بر خصوصیات مکانیکی بتن برپایه سیمان کلسیم آلومینات در دماهای بالا

دوره 21، شماره 55، شهریور 1398، صفحه 64-73

سعید کردی؛ فریدون امیدی نسب؛ مهدی دهستانی