نویسنده = غلامرضا شیرازیان
ارائه مدل پیش بینی تصادفات جرحی حمل و نقل جاده ای کالا با استفاده از برنامه ریزی ژنتیک

دوره 21، شماره 55، شهریور 1398، صفحه 32-43

مسعود باقری رامیانی؛ غلامرضا شیرازیان