کلیدواژه‌ها = مقاوم سازی
مطالعه عددی رفتار برون صفحه ای دیوار بنایی تقویت شده با نوار GFRP

دوره 21، شماره 55، شهریور 1398، صفحه 18-31

مریم واثقی امیری؛ مهدی دهستانی؛ محمد یکرنگ نیا