دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی و‌ تعیین درصد بهینه لاستیک در بتن‌های حاوی خرده لاستیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1399

مهدی درویش نژادعلی آباد؛ علی مزروعی؛ یوسف زندی؛ زهرا درویش نژادعلی آباد؛ ولی زارع زردینی


2. Effect of Coronavirus Pandemic on the Road Building Projects Performance and the Subsequent Effect on the Project Stakeholders

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1399

محمدحسین دادپور؛ اقبال شاکری؛ احد نظری