دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

بررسی تحلیلی شرایط تشکیل سطح تنش آزاد در ذرات یک محیط غیرچسبنده همگن در آزمون دریچه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401

شیما جلال نژاد خراسانی؛ محمد امامی کورنده


بررسی تاثیر نوع توزیع احتمال پارامترها در قابلیت اعتماد سازه های خرپایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1401

الهام عباسی؛ کوثر یزدان نجاد؛ محمود میناوند


ارزیابی وضع موجود بقعه شیخ شهاب الدین اهری و مشخصه های اصلی طرح مقاوم سازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1401

عادل فردوسی


بررسی تاثیر ترکیبات شیمیایی خاک بر پایداری دیواره گودبرداری.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1401

مجید آیینی؛ محمد حاجی عزیزی