دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

بررسی تحلیلی شرایط تشکیل سطح تنش آزاد در ذرات یک محیط غیرچسبنده همگن در آزمون دریچه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401

شیما جلال نژاد خراسانی؛ محمد امامی کورنده


بررسی تاثیر ترکیبات شیمیایی خاک بر پایداری دیواره گودبرداری.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1401

مجید آیینی؛ محمد حاجی عزیزی


تحلیل عددی رفتار ماسه‌های زه‌کشی نشده در بارگذاری یکنواخت بر اساس هنجارسازی نتایج آزمایشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1401

فرزاد پیمان


بهینه‌سازی طراحی بر پایه قابلیت اعتماد قاب بتن‌آرمه با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات و رویکرد سنجه عملکرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1401

محمد رضا سیفی اسگ شهر