نویسنده = ایثاری، محسن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پاسخ لرزه ای توپوگرافی واقعی با استفاده از روش المان مرزی سه بعدی در حوزه زمان

دوره 20، شماره 53، زمستان 1397، صفحه 3-16

محسن ایثاری؛ رضا تاری نژاد؛ عبداله سهرابی بیدار؛ شهرام مقامی