نویسنده = نوشین، هشیار
تعداد مقالات: 1
1. اثر باد بر روی گنبدهای اسکالپ شش قاچی

دوره 20، شماره 53، زمستان 1397، صفحه 30-50

حسین صادقی؛ محمود هریسچیان؛ آرمین عظیمی نژاد؛ هشیار نوشین