نویسنده = رسول زاده شیخ، شکوفه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پارامترهای موثر در دسترسی مد پیاده در توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی (مطالعه موردی: منطقه 6 تهران)

دوره 20، شماره 53، زمستان 1397، صفحه 77-89

شکوفه رسول زاده شیخ؛ فرشیدرضا حقیقی؛ محمد آزموده