نویسنده = کوثری، میلاد
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل حساسیت پارامترهای لرزه‌خیزی در روش احتمالی تحلیل خطر زمین لرزه به فرضیات و متغیرهای ورودی

دوره 20، شماره 53، زمستان 1397، صفحه 51-64

سید نصراله افتخاری؛ میلاد کوثری؛ هادی ٌصیادپور