دوره و شماره: دوره 20، شماره 52، آذر 1397 

مقاله پژوهشی

1. تاثیر پی‌های ستونی مرکب در کاهش نشست خاکریز برروی خاک رسی سست

صفحه 3-16

عادل عساکره؛ حجت توحیدی؛ مسعود دهقانی


3. شکل بهینه ی آشیانه ی هواپیما برای حفظ پایداری در برابر بارهای انفجاری

صفحه 34-51

حسن صالحی؛ غلامحسین جعفری؛ احسان برزگر بابایی