دوره و شماره: دوره 22، شماره 61، زمستان 1399 
3. شناسایی و ارزیابی کیفی ریسکهای پیمان سرجمع

بهمن علیدادی پور؛ آرمین منیرعباسی


4. تحلیل نگرش نسبت به عوامل موثر بر تخلفات ساختمانی نمونه موردی: شهر سیرجان

عارف الدین محمد مظفری نژاد مظفری نژاد؛ رامین منصوری؛ المیرا ثانی کرمانی؛ محمد قاسمی سیانی