دوره و شماره: دوره 22، شماره 61، اسفند 1399 
6. شناسایی و ارزیابی کیفی ریسکهای پیمان سرجمع

بهمن علیدادی پور؛ آرمین منیرعباسی