دوره و شماره: دوره 17، شماره 42، زمستان 1394، صفحه 1-71 

مقاله پژوهشی

1. بررسی رفتار غیرخطی دیوارهای برشی فولادی

صفحه 4-12

حمیدرضا صبا؛ افشین مصلحی تبار؛ علی جانی موسی


مقاله پژوهشی

3. تحلیل آماری و بهینه سازی روش استخراج بخارات از خاک های آلوده به مواد نفتی

صفحه 20-27

محمدرضا صبور؛ قربانعلی دزواره؛ بهجت رضایی


4. ارائه روشی برای طراحی براساس عملکرد لرزه ای احتمالاتی

صفحه 28-38

حمزه یاراحمدی؛ محمود میری؛ مهراله رخشانی مهر