نویسنده = آرمین منیرعباسی
شناسایی و ارزیابی کیفی ریسکهای پیمان سرجمع

دوره 22، شماره 61، اسفند 1399

بهمن علیدادی پور؛ آرمین منیرعباسی