نویسنده = مسعود عامل سخی
استفاده از بیوپلیمر زیست سازگار کیتوسان در تثبیت خاک ماسه بادی

دوره 23، شماره 62، خرداد 1400، صفحه 22-30

محمد حسین جلیلی؛ مرتضی جیریایی شراهی؛ مسعود عامل سخی