نویسنده = امیر بهشاد
اثرعمل آوری در محیط‌های اسیدی بر مقاومت و نفوذپذیری بتن حاوی خرده لاستیک و نانو سیلیس

دوره 21، شماره 57، اسفند 1398، صفحه 72-81

سید عباس حسینی؛ سید علی حسین موسوی نژاد؛ امیر بهشاد