کلیدواژه‌ها = ستون‌های CFG-آهکی
تاثیر پی‌های ستونی مرکب در کاهش نشست خاکریز برروی خاک رسی سست

دوره 20، شماره 52، آذر 1397، صفحه 3-16

عادل عساکره؛ حجت توحیدی؛ مسعود دهقانی