کلیدواژه‌ها = روش های هوشمند مصنوعی
ارزیابی روش های هوشمند مصنوعی بر پایه الگوریتم های فرا ابتکاری برای تخمین مقاومت فشاری بتن سبک سازه ای حاوی لیکا

دوره 22، شماره 58، اردیبهشت 1399، صفحه 19-34

علی اشرفیان؛ محمدجواد طاهری امیری؛ نیلوفر ملکی؛ میلاد جمالی