کلیدواژه‌ها = ترکیبات شیمیایی
بررسی تاثیر ترکیبات شیمیایی خاک بر پایداری دیواره گودبرداری.

دوره 24، شماره 67، شهریور 1401

مجید آیینی؛ محمد حاجی عزیزی


بررسی تاثیر ترکیبات شیمیایی خاک بر پایداری دیواره گودبرداری

دوره 23، شماره 65، اسفند 1400، صفحه 47-56

مجید آئینی؛ محمد حاجی عزیزی