کلیدواژه‌ها = انتخاب ویژگی
شناسایی و رتبه‌بندی شاخص‌های موثر بر بازدهی کارگران ساخت با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم بهینه‌سازی ملخ‌

دوره 21، شماره 57، اسفند 1398، صفحه 38-45

عمادالدین محمدی گل افشانی؛ پیام گودرزی زاد؛ وحید فلسفی دیوبند