موضوعات = گرایش مهندسی و مدیریت ساخت
بررسی احتمال اندیشانه تأخیرات زمانی پروژه های عمرانی با استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلو

دوره 24، شماره 67، شهریور 1401، صفحه 65-73

سیامک گل نرگسی؛ حسین شریف نژاد؛ محمد توکلی


اثر نانوسیلیس، نانو مونتمریلونیت و نانوهالوسایت بر خصوصیات مکانیکی رویه های بتنی راه ها

دوره 24، شماره 66، خرداد 1401، صفحه 16-26

عرفان مجتهدزاده؛ سعید حسامی؛ مهدی روانشادنیا