دوره و شماره: دوره 22، شماره 59، شهریور 1399 (تابستان 1399) 

سخن سردبیر

جایگاه طرح های عمرانی در پیشرفت کشور

صفحه 3-4

علیرضا رهائی