دوره و شماره: دوره 22، شماره 59، شهریور 1399 

سخن سردبیر

جایگاه طرح های عمرانی در پیشرفت کشور

صفحه 3-4

علیرضا رهائی