دوره و شماره: دوره 22، شماره 60، آبان 1399، صفحه 1-87 (پاییز 1399) 
بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی و‌ تعیین درصد بهینه لاستیک در بتن‌های حاوی خرده لاستیک

صفحه 19-30

مهدی درویش نژادعلی آباد؛ علی مزروعی؛ یوسف زندی؛ زهرا درویش نژادعلی آباد؛ ولی زارع زردینی


تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر ارتباطات پروژه در پروژه‌های نیروگاهی، نفت و گاز

صفحه 56-74

هدیه شاکری؛ محمد خلیل زاده؛ اشکان حافظ الکتب؛ سید احمد یزدیان