دوره و شماره: دوره 18، شماره 44، آذر 1395، صفحه 1-68 

مقاله پژوهشی

شناسایی خرابی در تیرفولادی یکسرگیردار بر اساس ترکیب روش اجزاء محدود و الگوریتم ژنتیک چند هدفه

صفحه 5-18

رضا فرخ زاد؛ غلامرضا قدرتی امیری؛ بنیامین محبی؛ محسن غفوری آشتیانی


بررسی بهره وری کارگران ساختمانی تحت تاثیر اعتیاد

صفحه 41-50

حبیب شاه نظری؛ محسن علیمحمّدی؛ کاوه حجّت؛ امیر حمیدیان