دوره و شماره: دوره 18، شماره 43، خرداد 1395، صفحه 1-79