داوران

مقالات فصلنامه علمی پژوهشی اساس با کمک اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و مؤسسات آموزش عالی سرتاسر کشور داوری می شوند. اعضای هیئت تحریریه فصلنامه از شما همکار گرامی صمیمانه درخواست می‌نماید که با داوری دقیق مقالات، در ارتقای محتوای علمی و کیفی فصلنامه یاری رسانید. همچنین خواهشمند است فرم داوری در ظرف کمتر از یک ماه تکمیل و ارسال شود.

مقالات ارسال شده به فصلنامه، جهت سنجش رعایت قوانین سرقت ادبی در پایگاه های علمی چک می گردد. فصلنامه علمی پژوهشی اساس سعی بر این دارد نتیجه نهایی داوری مقالات را بعد از حداقل 6 ماه مشخص نماید.

توجه فرمائید اگرچه که اطلاعات نویسندگان مقاله برای داوران گرامی قابل مشاهده است اما نظرات داوری مقالات کاملاً محرمانه تلقی شده و نویسندگان پرسش‌های شما را به صورت ناشناس با نام‌های "داور 1"، "داور 2" و ...  ملاحظه خواهند نمود.

هیئت تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی اساس از زحمات همه داوران گرامی برای ارزیابی علمی مقالات ارسالی کمال تشکر  و قدردانی را دارد.