بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ج

ح

خ

د

 • دالوند، احمد [1] استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه لرستان
 • دبیری، روزبه [1] گروه مهندسی عمران، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • دزواره، قربانعلی [1] دانشجوی دکتری مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 • دلنواز، علی [1] استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری
 • دهقانی، مجید [1] دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان.
 • دهقانی، مسعود [1] استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه هرمزگان

ر

ز

 • زارعی، علی [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی سازه، دانشگاه رازی، کرمانشاه

س

ش

ص

ض

 • ضیایی موید، رضا [1] دانشیار و عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین- انتهای بلوار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)،

ط

ظ

ع

 • عادلی، ساسان [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
 • عساکره، عادل [1] استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
 • عطری، عادل [1] گروه مهندسی عمران، واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران گروه مهندسی عمران، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • عظیمی نژاد، آرمین [1] استادیار
 • عقیلی لطف، میلاد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری، دانشگاه تهران
 • علامتیان، جواد [1] دانشیار، گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد
 • علیمحمّدی، محسن [1] کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه علم و صنعت ایران

غ

ف

ق

ک

 • کازرونی، افشین [1] استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران
 • کاشی، امین [1] دانشجوی دکتری، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده عمران و محیط زیست
 • کافی، محمدعلی [1] گروه سازه، دانشکده عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • کامگار، رضا [1] گروه مهندسی عمران، دانشکده ی فنی و مهندسی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • کاویانپور، محمدرضا [1] دانشیارگروه مهندسی آب دانشکده عمران; دانشگاه خواجه نصیر طوسی
 • کچویی، علی [1] گروه علوم پایهه و مهندسی، دانشکده علوم فنون و منابع سازمانی، دانشگاه علوم انتظامی امین
 • کرباسی، محمد [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، سازه، دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی (ره)
 • کرباسی راوری، مهین [1] مربی و عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اراک، اراک
 • کفایی کاوشیان، نازنین [1] کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران
 • کماسی، مهدی [1] استادیار، گروه عمران، دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی (ره)
 • کوثری، میلاد [1] دپارتمان مهندسی عمران و محیط زیست، دانشکده مهندسی و علوم طبیعی، دانشگاه ایسلند، ریکیاویک، ایسلند& مرکز مطالعات مهندسی زلزله، سلفوس، ایسلند.
 • کوهیان افضل، فرشاد [1] پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب، موسسه تحقیقات آب، وزارت نیرو

گ

م

ن

و

 • وکیلی، امیر حسین [1] عضو هیئت علمیT گروه مهندسی عمران، مؤسسه آموزش عالی زند شیراز، شیراز، ایران

ه

ی

 • یاراحمدی، حمزه [1] دانشجوی دکتری عمران، گرایش سازه، دانشگاه سیستان و بلوچستان
 • یاسمی، فرشید [1] کارشناس ارشد ژئوتکنیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجان، زنجان
 • یزدانی، آزاد [1] دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه کردستان

ٌ