اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر بهروز بهنام

مهندسی عمران- مدیریت ساخت عضو هیئت علمی (استادیار) دانشکده عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)

b.behnamataut.ac.ir

سردبیر

دکتر علیرضا رهایی

مهندسی عمران- سازه عضو هیئت علمی (استاد) دانشکده عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)

rahaiataut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمدحسن بازیار

استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه علم و صنعت ایران

baziaratiust.ac.ir

دکتر فرزاد حاتمی

مهندسی عمران- سازه استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

hatamiataut.ac.ir

دکتر حمیدرضا صبا

مهندسی عمران- خاک و پی استادیار دانشگاه تفرش

hr.sabaataut.ac.ir

دکتر سعید صبوری

استاد دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

sabouriatkntu.ac.ir

دکتر احمد فهیمی فر

مهندسی عمران- ژئوتکنیک استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر

fahimataut.ac.ir