دوره و شماره: دوره 22، شماره 59، تابستان 1399 

سخن سردبیر

1. جایگاه طرح های عمرانی در پیشرفت کشور

صفحه 3-4

علیرضا رهائی