نویسنده = محمدرضا حسین زاده
الگوی کشسان آسیب چندصفحه ای با ترکیب آسیب های محوری و برشی رفتار بتن

دوره 18، شماره 43، خرداد 1395، صفحه 70-79

سید امیرالدین صدرنژاد؛ محمدرضا حسین زاده