اهداف و چشم انداز

یکی از اهداف فصلنامه علمی پژوهشی اساس فراهم آوردن بستری مناسب جهت تبادل هرچه سازنده تر مطالب نوین و اصیل در میان فرهیختگان مهندسی عمران می باشد. این فصلنامه با هیئت تحریره مجرب خود مفتخر است مقالاتی در زمینه های سازه، زلزله، ژئوتکنیک، مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی، مهندسی و مدیریت منابع آب، مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی، راه و ترابری، حمل و نقل، مهندسی و مدیریت ساخت، مهندسی محیط زیست و مبحث به روز و کلیدی توسعه پایدار را دریافت کرده و در زمان حداقل 6 ماه مورد داوری قرار می دهد. تاکید اصلی این فصلنامه در چاپ مقالاتی است که نوآوری آنها قابل ملاحظه باشد و معیارهای درست، دقیق و قابل استنادی را در ارائه نتایج بکار برده باشند. همچنین اعتبارسنجی در مقالات حائز اهمیت می باشد.

امید است فصلنامه علمی پژوهشی اساس پنجره ای به سوی مباحث نوین و کاربردی در مهندسی عمران باشد و موجب ارتقای سطح مهندسی عمران در زمینه های اجرایی گردد.