درباره نشریه

اساس، نشریه ای است که با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هدف ارتقاء پژوهش و فناوری و اطلاع رسانی در رشته مهندسی عمران و رشته های وابسته منتشر می شود.

این مجله براساس مصوبه شماره 3/11/1453 مورخ 1388/09/03 وزارت علوم و تحقیقات و فناوری علمی و پژوهشی شناخته شده است.