برگزاری سمینار تخصصی "تاب آوری ساختمان ها با ملاحظات زیست محیطی"

برگزاری سمینار تخصصی "تاب آوری ساختمان ها با ملاحظات زیست محیطی"

انجمن مهندسین عمران ایران، سمینار تخصصی "تاب آوری ساختمان ها با ملاحظات زیست محیطی" را برگزار می نماید. تاریخ برگزاری سمینار سه شنبه 9 خردادماه 1402، ساعت 9:30 صبح می باشد. 

محل برگزاری: دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست.