بررسی تاثیر مقاومت فشاری بتن داخلی و خارجی محصورشده در ستون های دو جداره فولادی پر شده با بتن (CFDST)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه ایوانکی، سمنان ایران

2 استادیار دانشکده عمران دانشگاه ایوانکی، سمنان، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه ایوانکی، سمنان، ایران

چکیده

در سال های اخیر، تعدادی از محققین، لوله های فولادی دو جداره پر شده با بتن (CFDST) را از جهت استفاده بعنوان ستون یا تیر مورد بررسی قرار داده اند. نقاط قوت (CFDST) ها نسبت به لوله های فولادی کاملا پر شده با بتن(CFST)، به شرح زیر می باشند: افزایش مدول مقطع، وزن سبک تر، افزایش پایداری، مشخصات میرایی و عملکرد چرخه ای بهتر. بنابراین انتظار می رود که لوله های فولادی دو جداره پر شده با بتن(CFDST)، از توان بیشتری در استفاده در سازه های ساختمانی برخوردار باشند. این مقاله با استفاده از مدل سازی اجزای محدود توسط برنامه آباکوس (ABAQUS) به بررسی تحلیلی ستون های دو جداره فولادی پر شده با بتن (CFDST) تحت تاثیر محصورشدگی و تحت بار فشاری محوری می پردازد. در این پژوهش در مجموع 19 نمونه ستون، با بررسی محصورشدگی مقاطع دایره، مربع و مستطیلی مقدار اثر محصورشدگی و اثر افزایش هسته بر محصورشدگی نمونه ها مورد مقایسه قرار گرفته شده است. بررسی ها نشان دادند که افزایش هسته، محصورشدگی مقاطع دایره ای را کاهش می دهد ولی عکس این رفتار را در مقاطع مربع و مستطیلی مشاهده گردید، که این اتفاق ناشی از وجود گوشه در مقاطع چهار ضلعی نسبت به دایره ها بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of concrete compressive strength external and internal concrete in concrete filled double skin tubulars (CFDST)

نویسندگان [English]

  • vesam kolmi zadeh 1
  • hamid saberi 2
  • amir mokhtari 3
  • vahid saberi 2
1 M.Sc. Student, Structural Engineer, Faculty of Civil Engineering, University of Eyvanekey
2 faculty of civil engineering department of eyvanekey university,semnan,iran
3 M.Sc. Student, Structural Engineer, Faculty of Civil Engineering, University of Eyvanثkey
چکیده [English]

In recent years, several studies have used concrete-filled double skin steel tubular (CFDST) as columns or beams. The strengths of the CFDSTs compared with the concrete-filled steel tubular (CFSTs) are as follows: Increasing the modulus section, lighter weight, increasing stability, attenuation profile and better cyclic performance. Therefore, it is expected that CFDSTs have a great potential to be used in construction structures. This paper analyzed the CFDSTs with the use of finite element modeling by ABAQUS Software under the influence of confinement and under axial load pressure. In this study, 19 specimens were investigated, by examining the confinement effect of circle, square and rectangular sections, and the effect of increasing the core on the confinement of the specimens. Result show that the increase of the core reduces the circular cross-sectional confinement, but the reverse of this behavior was observed in square and rectangular sections, which was due to the presence of a corner at the four-sided sections.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Concrete confinement
  • core concrete
  • concrete filled double skin columns (CFDST)
  • circular sections
  • rectangular sections