تاثیر انواع الیاف بر ویسکوزیته استاتیکی و دینامیکی بتن خودتراکم و اثر متقابل آن بر خواص مکانیکی و مقاومت الکتریکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی عمران، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

چکیده

بتن خودتراکم الیافی در حقیقت ترکیبی است که با بکارگیری الیاف تقویت کننده داخل بتن تمام خواص تازه و سخت شده بتن خودتراکم را تغییر می‌دهد. این تغییر نباید به گونه ای باشد که رفتار رئولوژی بتن خودتراکم را، از حدود استاندارد خارج کند. به منظور بررسی این تغییرات، 10 طرح اختلاط مورد ارزیابی قرار گرفته است، که یک طرح به عنوان شاهد و 9 طرح شامل 0/1، 0/15 و 0/2 درصد الیاف از نوع فولادی، شیشه و پلی پروپیلن می‌باشد. رفتار رئولوژیکی بتن خودتراکم با استفاده از دستگاه رئومتر و آزمایش‌های سنتی تعیین خواص بتن تازه مانند آزمایش جریان اسلامپ، جعبه L، جعبه U، حلقه J، زمان جریان قیف V مورد بررسی قرار گرفت و در بتن سخت شده مقاومت فشاری ، مقاومت کششی و مقاومت الکتریکی بررسی شد و در نهایت نتایج بدست آمده با یکدیگر مقایسه گردید. نتایج نشان می‌دهد که در بحث رفتار رئولوژی هر چه درصد الیاف بیشتر می‌شود تنش های تسلیم دینامیکی و استاتیکی، گرانروی خمیری و تغلیظ بتن افزایش می‌یابد و در مقاومت کششی در 0/2% الیاف فولادی بهترین عملکرد را داشته است، در مقاومت فشاری با افزایش مقدار الیاف، این خواص کاهش پیدا می‌کند و در مورد مقاومت الکتریکی، بتن خودتراکم دارای 0/2% الیاف پلی‌پروپیلن بهترین عملکرد را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of different types of fibers on the static and dynamic viscosity of self-compacting concrete and its interaction on mechanical and Electrical Resistivity

نویسندگان [English]

  • mohammadhossein zolfagharzadeh
  • Reza Farokhzad
Department of Civil Engineering, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

The fiber self-compacting concrete is, in fact, a compound that changes all-new reinforced concrete properties of self-compacting concrete using reinforcing fibers within the concrete. This change shall not be such as to dismiss the rheological behavior of the self-compacting concrete, beyond the standard limits. To investigate these changes, 10 mixing designs were evaluated, one design as control and 9 designs including 0.1, 0.15 and 0.2% steel, glass and polypropylene fibers. The rheological behavior of self-compacting concrete was investigated using a rheometer and traditional tests to determine the properties of fresh concrete such as slump flow test, L box, U box, J loop, V hopper flow time and compressive strength, tensile strength and electrical resistance in hardened concrete and finally, the results were compared with each other. The results show that as the fiber rheological behavior increases, the dynamic and static yield stresses, viscosity of dough and concrete concentration increase and 0.2% of steel fiber has the best performance in tensile strength. In compressive strength with increasing fiber content, these properties decreased and in the case of electrical resistance, self-compacting concrete with 0.2% polypropylene fibers has the best function.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sself-Compacting Concerete
  • Fiber
  • Rheological
  • Mechanical
  • Electrical Resistance