بررسی نشست بدنه سد خاکی سنگریزه ای رودبار لرستان با استفاده نتایج ابزاردقیق و روش تحلیل برگشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، دانشگاه ملایر

2 گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران و معماری، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

3 کارشناسی ارشد، دانشکدة مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

بررسی نشست سدهای خاکی و سنگریزه ای در دوران ساخت، پایان ساخت و همچنین اولین دوره آبگیری به عنوان یکی از بحرانی ترین زمان ها در طول عمر سد، همواره قابل توجه زمین شناسان ، مهندسان ژئوتکنیک و طراحان سد بوده است. به همین منظور در این تحقیق رفتار سد خاکی-سنگریزه ای رودبار لرستان با استفاده از نتایج رفتارسنجی و تحلیل برگشتی به کمک نرم افزار تفاضل محدود FLAC 2D مورد مطالعه قرار گرفته است. در این تحقیق به منظور تدقیق پارامترهای در نظر گرفته شده در مراحل طراحی سد و ساخت مدل عددی منطبق بر شرایط واقعی احداث سد، مدل سازی های عددی انجام شده و نیز با استفاده از نتایج رفتارسنجی، تحلیل برگشتی انجام شده است. در مدل سازی عددی، مدل رفتاری مصالح به کار رفته در ساخت هسته سد، مدل رفتاری الاستوپلاستیک موهر- کولمب انتخاب شد که با توجه به نتایج تحلیل های صورت گرفته و داده های به دست آمده از قرائت های ابزاردقیق، مدل مناسبی برای سد رودبار لرستان می باشد. در این تحقیق مقایسه نتایج بدست آمده از مدل سازی عددی با مقادیر اندازه گیری شده توسط ابزاردقیق نصب شده، انطباق و هم خوانی مناسبی ملاحظه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Settlement of Lurestan Rudbar earth and Rockfill Dam using Monitoring results and back analysis

نویسندگان [English]

  • vahed ghiasi 1
  • Farzad Heydari 2
  • Hossain Behzadineghad 3
1 malayer university
2 Department of Civil Engineering, Faculty of Civil and Arcitucture, , Malayer University, Malayer, Iran
3 Department of Mining Engineering, Industrial University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Evaluation of Settlement for earth and rockfill dams during the construction, the end of the construction phase as well as the first impounding period as one of the most critical times during the life of the dam are always significant for geologists, geotechnical engineers and dam designers. Based on this purpose, in this research paper, the behavior of Rudbar lorestan earth rockfill dam using the results of monitoring and back analysis using FLAC 2D software (FDM) has been considered. In order to evaluate the accuracy of amount of dam's geotechnical design parameters considered in the dam construction process, the numerical modelling and prediction the amount of dam's geotechnical design parameters of actual soil condition of the dam construction, which is named back analyses or back calculation was carried out. The results from monitoring are input parameters for the numerical modeling. Mohr-Coulomb Elastoplastic behavior was the suitable numerical modeling of Rudbar dam which is according to the results of the analysis and the data obtained from instrumentation readings. In this research, there was a good agreement between the results of numerical model and monitoring results in addition, the obtained values from back analyses of numerical models was with confidence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rudbar earth rockfill dam
  • Monitoring
  • Settlement
  • Back analysis
  • FLAC 2D