شناسایی معیارهای مؤثر در انتخاب پیمانکاران عمرانی در شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

2 گروه عمران،دانشکده فنی و مهندسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

چکیده

برون‌سپاری از روش‌های انجام پروژه‌های عمرانی در صنعت نفت و گاز کشور به شمار می‌رود. عدم انتخاب صحیح پیمانکاران یکی از عوامل عدم موفقیت پروژه‌ها دررسیدن به زمان و هزینه پیش‌بینی‌شده و کیفیت مدنظر کارفرما است. ارزیابی پیمانکاران با استفاده از معیارهای پیش‌فرض صورت می‌گیرد، با توجه به پیچیدگی‌های پروژه‌های نفت و گاز ضروری است معیارهای انتخاب پیمانکاران با توجه به ماهیت این نوع پروژه‌ها شناسایی و ارزیابی گردند. هدف این مقاله شناسایی معیارهای تأثیرگذار در انتخاب پیمانکاران عمرانی اصلح در شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی است. بدین منظور ابتدا با جمع‌آوری اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه‌ای، اسناد و قوانین فعلی و مصاحبه با خبرگان معیارهای مؤثر در انتخاب پیمانکاران عمرانی شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی شناسایی گردید. سپس با استفاده از اطلاعات جمع‌آوری‌شده از طریق پرسش‌نامه و روش سوارا وزن دهی معیارها انجام گرفت. نتایج نشان داد، معیارهای انجام پروژه‌های مشابه با وزن 5/0، تیم اجرایی با وزن 25/0، سابقه کاری کارکنان کلیدی12/0، قیمت پیشنهادی06/0 و اعتبار بانکی03/0 رتبه‌های اول تا پنجم را به خود اختصاص دادند. نتایج این تحقیق می‌تواند در انتخاب صحیح پیمانکاران عمرانی در شرکت زاگرس جنوبی کمک شایانی نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of effective criteria for the selection of contractors in the South Zagros Oil and Gas Company

نویسندگان [English]

  • Alireza Valipour 1
  • MEHDI Jamali 2
1 Department of Civil Engineering, Faculty of sciences, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
2 Department of Civil Engineering, Faculty of sciences, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Outsourcing is one of methods Assignment construction project in the oil and gas industry of the country. Failure to select of contractors is one of the factors responsible for failure of projects time and cost and quality expectations is considered the employer. Contractors are evaluated using the default criteria. Due to the complexity of the oil and gas projects, it is necessary to identify and evaluate the contractor selection criteria according to the nature of these projects. The aim of this paper is to identify the criteria that influence the selection of construction contractors at Zagros Oil and Gas Company. For this purpose, the data were collected through library research, documentation and effectiveness criteria of the current legislation and interviews with experts selected construction Contractor Company in South Zagros Oil and Gas was detected. Then, weighting of the criteria was done by using information collected through questionnaire and SWARA method. The results showed that the criteria for similar projects, the executive team, the skill of the effective staff, the suggested price and bank credit, were ranked first to fifth. It is hoped that the results of this research will be used in the selection of contractors in the South Zagros Company by using new multi-criteria decision making methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Outsourcing
  • Construction Projects
  • Contractors Evaluation
  • South Zagros
  • SWARA
دوره 22، شماره 59
تابستان 1399
شهریور 1399
  • تاریخ دریافت: 22 اسفند 1397
  • تاریخ بازنگری: 29 شهریور 1399
  • تاریخ پذیرش: 21 بهمن 1399