تحلیل رگرسیونی نفوذپذیری بتن با انواع سنگدانه‎ها و خمیر‎های سیمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، قزوین

2 گروه مهندسی عمران، دانشگده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، قزوین

چکیده

بررسی تأثیر خمیر سیمانی و سنگدانه‎ها بر نفوذپذیری بتن از اهمیت ویژه‎ای برخوردار است. از این رو در این مقاله، نتایج نفوذپذیری نمونه‎های بتنی 28 روزه دارای سنگدانه‎های گرانیت، اندزیت، سیلیس، آهک، مرمر و توف و خمیر‎های سیمانی مختلف بدون/ با افزودنی دوده سیلیسی، خاکستر بادی، زئولیت و پودر سنگ آهک ارائه شده است. در این بررسی‎ها، نفوذپذیری بتن با بکارگیری روش "محفظه استوانه‎ای" و مقاومت سطحی سنگهای صخره و خمیر‎های سیمانی با روش "پیچش" اندازه‎گیری شده‎اند. نتایج به دست آمده یک رابطه خطی با ضرایب تعیین بزرگ‎تر از 9/0 بین مقاومت‎های فشاری و سطحی سنگهای صخره و خمیر‎های سیمان را نشان می‌‎دهند. در ارتباط با نفوذپذیری، مشاهده شد که بتن دارای سنگدانه‎های گرانیت و دوده سیلیسی، کمترین و بتن دارای سنگدانه‎های توف و بدون افزودنی، بیشترین نفوذپذیری را داشته‎اند. تحلیل رگرسیونی تخمین حجم آب نفوذی به نمونه‎های بتنی با مد نظر قرار دادن مقاومت‎های فشاری و پیچشی سنگ‎های صخره و خمیر‎های سیمانی، جذب آب و چگالی اشباع با سطح خشک سنگهای صخره نیز ارائه شده است. با استفاده از مدل رگرسیونی به دست آمده، می‎توان حجم آب نفوذی به درون نمونه‎های بتنی را پیش‎بینی کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Regression Analysis of Concrete Permeability Containing Different Kinds of Aggregates and Cement Pastes

نویسندگان [English]

  • Mahmood Naderi 1
  • Alireza Kaboudan 2
1 Department of Civil Engineering, International Imam Khomeini University, Qazvin, Iran
2 Department of Civil Engineering,, International Imam Khomeini University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Investigating the effect of cement paste and aggregate on concrete permeability is of great importance. So, in this paper, the results of the permeability of 28-day concrete specimens containing granite, andesite, siliceous, limestone, marble and tuff aggregates and cement pastes without / with silica fume, fly ash, zeolite and limestone powder admixtures are presented. In this investigations, concrete permeability is measured using “Cylindrical chamber” method and surface strength of rocks and cement pastes is measured using “Twist-off” method. The obtained results show a linear correlation between the compressive and surface strength of rocks and cement pastes with coefficient of determinations higher than 0.9. Regarding the permeability, it was observed that the concrete containing granite aggregates and silica fume has the highest permeability and the concrete containing tuff aggregates and type 2 Portland cement has the lowest permeability. A regression analysis for estimating the penetrated water volume into the concrete specimens, regarding compressive and surface strength of the rocks and cement pastes, water absorption and saturated surface dry density of the rocks is also presented. Penetrated water volume into the concrete specimens can be estimated using the regression model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regression analysis
  • Concrete permeability
  • Cylindrical chamber
  • Twist-off
  • Aggregate and cement paste