مطالعه تاثیر زاویه گوشه بر تغییرشکل ها و سطوح گسیختگی دیوار میخ‌گذاری شده‌ی گود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 دانشکده‌ فنی و مهندسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

در این تحقیق تاثیر زاویه گوشه گود بر پایداری، تغییرشکل گودهای مقعر و محدب و محل سطوح گسیختگی بحرانی تحت بارگذاری سرویس ارزیابی می‌شود. عموما تحلیل دیواره‌ی گود با فرض کرنش مسطح و به‌صورت دوبعدی مطالعه می شود، حال آن‌که پایداری گوشه‌های گود و اثرات هندسه گود از جمله موضوعات مهم و تاثیرگذار بر پایداری و کنترل تغییرشکل‌های دیوار و سطوح گسیختگی است که صرفاّ در تحلیل سه‌بعدی قابل بررسی است. در این تحقیق مدل‌سازی عددی با استفاده از نرم‌ا‌فزار ABAQUS در محیط خاک ماسه ای انجام شده است. نتایج حاکی از تاثیر بازدارندگی گوشه‌های گود مقعر است. هرچه زاویه گوشه گود کمتر باشد، تاثیر بازدارندگی در نشست‌های سطحی و تغییرمکان افقی دیواره‌ی گود بیشتر است. لکن با کم شدن بیشتر زاویه گوشه این نرخ تغییرات کمتر می شود. بهترین زاویه که تاثیر بازدارندگی بهینه را دارد زاویه 90 درجه می‌باشد. گوشه محدب باعث ناپایداری گود و افزایش تغییرمکان و نشست‌ها می شود. استفاده از میخ‌هایی با سختی زیاد، نشست سطحی و تغییرشکل افقی را محدود کرده و باعث تغییر در شکل و محل سطح گسیختگی می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the effect corner angle on deformations and failure surfaces of soil nailed wall

نویسندگان [English]

 • ali ghahramani 1
 • Jahangir Khazaei 2
1 Civil engineering department, Razi university, Kermanshah, Iran
2 Civil engineering department, Razi university, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

In this research, the effect of the corner angles on the stability, deformation of concave and convex excavations under service loading is evaluated. Generally, the excavation wall analysis is studied by assuming a plain strain, and two-dimensional, While the stability of the excavation corners and the effects of geometry are among the important issues affecting the stability and control of wall deformation and failure surfaces, it can only be examined in a three-dimensional analysis. In this research numerical modeling was performed using ABAQUS software in sandy soil domain. The results indicate that the damping effects of concave corner. The lower corner angle is less, the damping effects on settlements surface and horizontal displacement of the excavation wall is higher. But with lower angles, the rate changes. The best angle that has an optimal damping effect is the angle of 90 degrees. The convex corners cause instability and increase surface settlement and horizontal displacement changes. The use of high stiff nails limits surface settlements and horizontal deformation and causes a change in the shape and location of the failure surface.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Surface Settlement
 • Excavation
 • Failure Surfaces
 • Corner effect
 • Three-dimensional
 • تاریخ دریافت: 16 دی 1397
 • تاریخ بازنگری: 20 دی 1398
 • تاریخ پذیرش: 04 اسفند 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 04 اسفند 1399