شناسایی عامل‌های موثر بر ایمنی دوچرخه‌سواری با استفاده از تحلیل عاملی و طبقه‌بندی– نمونه موردی شهر اصفهان و یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران،دانشگاه یزد

2 دانشکده حمل و نقل، دانشگاه اصفهان

چکیده

دوچرخه‌سواری از مدهای حمل‌ونقل پاک، در عین حال دارای ریسک ایمنی بالا برای کاربران است. دیدگاه و حس اطمینان به شبکه و مسیر دوچرخهسواری برای گسترش فرهنگ استفاده از آن مؤثر است و البته بازشناسایی دقیق عوامل مؤثر در این ریسک منجر به کاهش و درک بهتر از عوامل نامطلوب و مؤثر می‌شود. مطالعه میدانی حاضر در ارتباط با شبکه دوچرخهسواری دو شهر مرکز استان با توپوگرافی نسبتاً هموار و 60 دوچرخهسوار فعال انجام شد. واکاوی داده‌های حاصل بر اساس تحلیل آمار استنباطی به روش تحلیل عاملی اکتشافی و الگوی طبقه‌بندی داده توسط نرم افزار پرکاربرد آماری SPSS انجام شد. نتایج حاصل مبین این است که شاخصهای کیفی مسیر و طرح سطح ایدهآل و نیز فاصله از شبکه حمل‌ونقل خودرو محور بیشترین تأثیر را بر ایمنی و کاهش ریسک دوچرخهسواری دارد. در الگوی درخت تصمیم ترسیم شده این موضوع مشخص گردید که عامل وجود وسایل نقلیه موتوری تندرو شدیدترین تأثیر را بر کاهش احساس ایمنی دوچرخه سواران وارد می‌کند. بنابراین توصیه می‌شود برنامه‌ریزی در اعمال قوانین رانندگی برای وسایل نقلیه موتوری که باعث افزایش ریسک حرکتی دوچرخه‌سواران می‌شود، سختگیرانه‌تر شود و کنترل استفاده دوچرخه‌سواران از تجهیزات ایمنی فردی، نظیر کلاه ایمنی با دقت بیشتری انجام گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Factors Affecting Cycling Safety Using Factor Analysis and Classification - A Case Study of Isfahan and Yazd

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mehdi Khabiri 1
  • Zakieh Salimi 2
1 Yazd university
2 Transportation Faculty,Isfahan University
چکیده [English]

Cycling through clean transport modes also poses a high safety risk for users. The vision and confidence in the network and the cycling path are effective in spreading the culture of its use and, of course, a careful identification of the factors contributing to this risk leads to a reduction and better understanding of the adverse and effective factors. The present field study was conducted in relation to the cycling network of two cities in the center of the province with relatively flat topography and 60 active cyclists. The data were analyzed by inferential statistics using exploratory factor analysis and data clustering by SPSS software. The results show that the ideal parameters of the route and the ideal surface design as well as the distance from the axis of the vehicle transport network have the greatest impact on the safety and risk reduction of the cyclist. In the decision tree model, it was found that the factor of the presence of motor vehicles had the most severe effect on reducing the cyclist's sense of safety. It is therefore advisable to make stricter planning for enforcement of motor vehicles that increase the risk of cyclists, and to control cyclists' use of personal safety equipment such as helmets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cycling Network
  • Sustainable Transportation
  • Pavement Quality Index
  • Safety Risk
  • Exploratory Factor Analysis
دوره 22، شماره 60
پاییز 1399
آبان 1399
صفحه 5-18
  • تاریخ دریافت: 07 آبان 1398
  • تاریخ بازنگری: 18 فروردین 1400
  • تاریخ پذیرش: 11 خرداد 1400