مطالعه آزمایشگاهی اثر خاک درشت دانه اطراف ژئوگرید بر روی ظرفیت باربری پی حلقوی واقع بر خاک ماسه ای مسلح

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 گروه عمران، دانشگاه صنعتی قوچان

چکیده

در عملیات اجرایی خاک مسلح و برای کاهش هزینه های اقتصادی می‌توان با بکارگیری مصالح خاکریز با کیفیت پایین، از یک لایه نازک مصالح درشت دانه‌تر (اصطکاکی) پیرامون مسلح کننده استفاده نمود. تحقیقات قبلی حاکی از بهبود ظرفیت کششی ژئوگرید مستقر در خاک های ضعیف احاطه شده با یک لایه نازک مصالح مرغوب است. در پژوهش حاضر با انجام 25 آزمایش بارگذاری بزرگ مقیاس، اثر همزمان کاربرد تسلیح و استفاده از تکنیک ساندویچی بر روی ظرفیت باربری پی حلقوی واقع برخاک ماسه‌ای بررسی شده است. بدین‌منظور مصالح اطراف مسلح‌کننده با خاک ماسه‌ای درشت‌دانه اصطکاکی دارای سه نوع دانه‌بندی متفاوت بهسازی شده است. نتایج حاکی از این بود که استفاده از ژئوگرید و مصالح اصلاحی اطراف آن موجب افزایش ظرفیت باربری شالوده حلقوی تا حدود 2/2 برابر حالت غیرمسلح می‌گردد. از طرفی دانه‌بندی مصالح اصلاحی با اندازه ذرات بین 36/2 میلی‌متر تا 75/4 میلی‌متر بیشترین تاثیر را بر روی افزایش ظرفیت باربری دارد. همچنین استفاده از مصالح اصلاحی باعث بهبود در عملکرد نشست پی شده است. در این پژوهش یک رابطه نیز به‌منظور پیش‌بینی مقدار ظرفیت باربری نهایی پی های حلقوی مستقر بر خاک مسلح با مصالح اصلاحی پیرامون مسلح کننده پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental Investigation of Ring foundation bearing capacity based on Encapsulated Geogrid-Sand System

نویسندگان [English]

 • ALI Abbaszadeh 1
 • Jafar Bolouri Bazaz 1
 • MAJID KAZEMI 2
1 Civil engineering Department, Engineering Faculty, Ferdowsi University of Mashhad
2 Civil Engineering Department, Quchan University of Technology, Quchan, Iran.
چکیده [English]

The acute shortage or lack of frictional fill in some parts of the world has led to the use of in-situ inferior soils in reinforced soil structures. A potential solution for making use of marginal soils is consisting of encapsulating the reinforcement in thin granular layers. Previous studies revealed that encapsulating geogrid in thin layers of sand under pullout conditions enhances the pull out resistance of reinforced soil. This paper presents the results of 25 large scale load tests aimed at studying the interaction of soils reinforced with geogrid embedded in thin layers of granular soil of different grain sizes and its effect on the bearing capacity of ring foundation. The results of examinations have been shown that modification of material and soil reinforcing increase bearing capacity of ring Foundation about 2 times more than unreinforced. On the other hand, the modified materials whit particle size between 2.36 to 4.75 have performed the most effect on increasing bearing capacity. Additionally, a novel relation has been proposed for predicting the ultimate load capacity of the ring foundation resting on reinforced soil.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ring Foundation
 • Geogrid
 • Bearing Capacity
 • Sandwich Model
 • Granular Material
دوره 22، شماره 61
زمستان 1399
اسفند 1399
 • تاریخ دریافت: 04 فروردین 1400
 • تاریخ بازنگری: 22 خرداد 1400
 • تاریخ پذیرش: 16 مرداد 1400