شناسایی و ارزیابی کیفی ریسکهای پیمان سرجمع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 Project Manager

2 دانشگاه پیام نور

چکیده

امروزه بهره‌گیری از روش قرارداد پیمان همسان سرجمع برای اجرای پروژه‌های ساخت و ساز با کاربری عمومی و کوچک مقیاس به یکی از روش‌های مرسوم اجرای پروژه از سوی سازمان‌های مجری در کشور تبدیل شده است. چنین پروژه‌هایی با ریسک‌های خاص مرتبط با انتخاب نوع پیمان مواجه هستند و با توجه به سابقه کم اجرای این نوع قرارداها در کشور، عدم شناسایی و چاره اندیشی برای ریسک‌های موثر بر آنها، ممکن است در آینده صنعت ساخت کشور چالش برانگیز باشد. در پژوهش حاضر، ضمن شناسایی ریسک‌های پیمان سرجمع، تلاش شده است تا با یک رویکرد منسجم، به ارزیابی ریسک‌ها و همچنین تاثیرگذاری آنها بر شاخص‌های اصلی موفقیت پروژه‌ها از منظر چهار شاخص هزینه، زمان، کیفیت و عملکرد پرداخته شود. بدین منظور به کمک تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) و روابط شاخص اهمیت نسبی (RII) و همچنین اعداد فازی مبتنی بر طیف لیکرت به ارزیابی و اولویت‌های ریسک‌ها براساس احتمال وقوع و شدت اثر آنها پرداخته شده است. خروجی مطالعات در وهله اول، منجر به فراهم نمودن لیستی جامع از ریسک‌های ساخت در قراردادهای سرجمع شده است. همچنین نتایج تحلیل پرسشنامه تعیین اهمیت نسبی شاخص‌های موفقیت پروژه نشان داد که معیار «هزینه» با وزن 503/0 از سایر معیارها اهمیت بیشتری داشته و معیار «کیفیت» «زمان» و «محدوده (عملکرد)» به‌ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. علاوه بر این نتایج ارزیابی ریسک‌های منفی (تهدیدها) نشان داد که ریسک‌های مرحله مناقصه در اولویت اول و ریسک‌های اقتصادی در رتبه بعدی قرار گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and qualitative assessment of lump Sum Contract risks

نویسندگان [English]

  • bahman alidadipur 1
  • Armin Monirabbasi 2
1 Afrand Sakht Construction Company/Project Manager/tehran/iran
2 payamnoor University/tehran/iran
چکیده [English]

Nowadays, using the method of contract of lump sum contracts for the implementation of construction projects with general and small-scale use has become one of the common methods of project implementation by implementing organizations in the country. Such projects face special risks associated with choosing the type of contract, and due to the low history of implementation of this type of contract in the country, failure to identify and address the risks affecting them, may be challenging in the future of the country's manufacturing industry. In the present study, while identifying the risks of the collective agreement, an attempt has been made to evaluate the risks with a coherent approach and also their impact on the main indicators of project success from the perspective of four indicators of cost, time, quality and performance. For this purpose, using Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP) and Relative Significance Index (RII) techniques as well as Likert-based fuzzy numbers, the risks and priorities are evaluated based on their probability of occurrence and the severity of their effect. The output of the studies has, in the first place, led to the provision of a comprehensive list of construction risks in aggregate contracts. Also, the results of the analysis of the questionnaire to determine the relative importance of project success indicators showed that the criterion of "cost" with a weight of 0.503 is more important than other criteria and the criteria of "quality", "time" and "scope (performance)" are in the next ranks, respectively. In addition,

کلیدواژه‌ها [English]

  • "؛ IdentificationRisk"؛ Qualitative Risk Assessment"؛
  • "؛ lump sum Contract"