تحلیل نگرش نسبت به عوامل موثر بر تخلفات ساختمانی نمونه موردی: شهر سیرجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران.

2 استادیار گروه عمران ، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران.

چکیده

تخلف ساخت و ساز شهری از ضوابط و استانداردهای کیفی، فنی و شهرسازی در شهرهای ایران واقعیتی است ریشه دار و در عین حال گسترده که همسو با رشد شهرنشینی و افزایش تقاضای موثر در صنعت ساخت و ساز، به گونه ای تصاعدی در حال افزایش است. یکی از چالش های عمده، تخلفاتی است که در حوزة ساخت وساز رایج است این تخلفات تحت تأثیر عملکرد و نفوذ نیروهای پیش گفته در حوزه های مختلف متفاوت و متنوع است. این تحقیق با هدف پی بردن به ماهیت این تخلفاتو چگونگی نگرش مسئولین و مدیران به وقوع تخلفات ساختمانی در شهر سیرجان انجام شده است روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی است داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه مدیران، کارکنان و شهرداران مناطق سیرجان جمع آوری شده است اطلاعات با بهره گیری از نرم افزارهای spss تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد که بیشتر تخلفات ساختمانی در شهر سیرجان مربوط به واحدهای مسکونی بوده است. حال سنجش نگرش ها نسبت به تخلفات بیانگر آن بود که بین جنسیت پاسخگویان و عوامل اقتصادی و فردی رابطه ای مشاهده نگردید اما با عوامل اجتماعی و مدیریتی رابطه معنی دار بوده است و بین تحصیلات پاسخگویان و نگرش انها رابطه ای در خصوص تخلفات مشاهده نگردید اما رده شغلی پاسخگویان با عوامل اجتماعی رابطه معنی دار داشته است و ویژگی مالکیت با بعد اقتصادی رابطه معنی دار نشان نداده است بنابراین نوع مالکیت افراد پاسخگو عوامل مدیریتی و فردی و اجتماعی را موثر بر وقوع تخلف قلمداد نموده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Attitude analysis towards the factors affecting construction violations Case study: Sirjan city

نویسندگان [English]

  • Arefaddinmohammad Mozaffarinejad 1
  • Ramin Mansouri 2
2 Islamic Azad university
چکیده [English]

The research method in this study is descriptive-analytical using spss software. In order to assess the attitude of managers and officials towards building violations, four theoretical, personal, social, economic and managerial aspects of factors affecting building violations were considered and the attitude of managers and officials towards each of the factors was considered. occupation, ownership and education were analyzed as the influencing variables on attitude. They make a meaningful difference to building violations Ray exists in this area, but there was no relationship between gender and individual economic factors and social factors and there is a meaningful relationship management. Also, among the variables of respondents' education, it was observed that differences in education do not lead to differences in attitudes about the factors affecting building violations, and there is almost a collective agreement between diploma and doctoral education, and the differences in respondent's education did not change their attitudes towards building violations. Is. There was a significant relationship between occupational class variables and factors affecting construction violations in the four dimensions of the study. Only the social factors were significant and confirmed the hypothesis in this dimension. Therefore, there has been a similar attitude between the attitude of the village to the managers and employees in the individual, economic and managerial dimensions, and they have confirmed the social dimension of the occurrence of abuse. Therefore, the social aspect between managers' views is one of the most important factors in building violations

کلیدواژه‌ها [English]

  • sirjan
  • Construction violations
  • Construction
  • Attitude analysis
دوره 22، شماره 61
زمستان 1399
اسفند 1399
  • تاریخ دریافت: 18 آبان 1399
  • تاریخ بازنگری: 29 بهمن 1399
  • تاریخ پذیرش: 02 شهریور 1400