بررسی آزمایشگاهی تأثیر و مقایسه‌ی میکروسیلیس و نانوسیلیس در افزایش مقاومت خاک‌های ریزدانه رسی تثبیت‌شده با آهک تحت آزمایش CBR

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه مهندسی عمران، مدیریت ساخت، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 کارشناسی ارشد مهندسی عمران، ژئوتکنیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران، شهر قدس، ایران

3 استادیار

چکیده

خاکهای ریزدانه‌رسی مصالح مناسبی در پروژه‌های عمرانی محسوب نمی‌شوند. در این پژوهش تأثیر افزودنی‌های آهک، میکروسیلیس و نانوسیلیس بر خاکهای رسی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. به همین منظور آزمایش ها بر روی خاک با طبقه بندی یونیفاید با نشانه CL (رس با حد خمیری کم) انجام شد. پس از مطالعات مختلف مقادیر یک، سه و پنج درصد بعنوان درصد اختلاط آهک و 2، 4 و 8% به عنوان درصد اختلاط میکروسیلیس و نانوسیلیس انتخاب شد. در ادامه افزودنی‌های آهک، میکروسیلیس و نانوسیلیس با نسبت‌های متفاوت با خاک در درصد رطوبت بهینه مخلوط شد و پس از زمان‌های عمل‌آوری 7 و 28 روزه تحت آزمایش CBR قرار گرفتند. در پایان مشخص شد نمونه‌های دارای 3درصد آهک و 2درصد میکروسیلیس یا نانوسیلیس می‌توانند علاوه بر جهش لازم در مقادیر CBR و با توجه به صرفه اقتصادی نسبت به سایر مقادیر، به عنوان نمونه‌های بهینه انتخاب شوند. ماکزیمم مقدار CBR نمونه‌های تثبیت‌شده با افزودن آهک و میکروسیلیس در نمونه‌های 28روزه مساوی 424% بود که در مقادیر 5% آهک و 8% میکروسیلیس به دست آمد و ماکزیمم مقدار CBR نمونه‌های تثبیت‌شده با آهک و نانوسیلیس در دوره 28روزه برابر 469% بود که در مقادیر 5% آهک و 8% نانوسیلیس حاصل گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Effect and Comparison of Microsilica and Nanosilica of Clayey Fine Grained Soils Strength Stabilized with Lime by CBR test

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Kazemeini 1
  • iman ali abdolmaleki 2
  • Javad Nazariafshar 3
1 Assistant Professor of Civil Engineering, Construction Management, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
2 Master of Civil Engineering, Geotechnical, Islamic Azad University, Tehran Branch, Qods City, Iran
3 of Department of Civil Engineering, Shahr-e-Qods Branch, Islamic Azad University (IAU),Tehran, Iran
چکیده [English]

Clay fine grained soils are not considered suitable materials in civil projects. So in this research, lime, microsilica and nanosilica additives were evaluated in this kind of soil. For this purpose, We choose the soil was classified in Unified Soil Classification System with CL mark (clay with low plastic limit). After different studies, amounts of 1, 3 and 5% as percentage of lime and amounts of 2, 4 and 8% as percentage of microsilica and nanosilica were chosen. Then to define the best combination ,lime, microsilica and nanosilica with different ratios were mixed with soil in percentage of optimus moisture and after curing 7 and 28 days, was under CBR test. At the end it was found samples with 3% lime and 2% microsilica or nanosilica can be selected as optimal samples in addition to the necessary jumps in CBR ratios and due to the economic cost compared to other values. The maximum CBR content of the consolidated samples by adding lime and microcrystalline in the 28-day samples was 424%, which was 5% in the lime and 8% microcrystalline, and the maximum CBR content of the stabilized samples with lime and nanocrystalline was 469% in the 28-day period. 5% of lime and 8% of nanosilica were obtained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stabilization
  • CBR
  • Lime
  • Microsilica
  • Nanosilica