ارزیابی تأثیر میکروسیلیس بر خواص مکانیکی بتن های ساخته شده از درشت دانه های بازیافتی بنایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه عمران- واحد اهواز- دانشگاه آزاد اسلامی- اهواز- ایران

2 دانشجوی دکتری عمران، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

در پژوهش حاضر به مطالعه تاثیر درصدهای مختلف جایگزینی درشت دانه های بنایی بازیافت شده بر خواص مکانیکی بتن های بازیافتی پرداخته شد. در بتن های ساخته شده، سنگدانه های طبیعی در %25، %50 و %100 با درشت دانه های بنایی بازیافت شده جایگزین شدند. جهت ارتقاء خواص مکانیکی این بتن ها، پوزولان میکروسیلیس در %5، %10 و %15 با سیمان جایگزین گردید. در مجموع، 195 نمونه استاندارد بتنی مکعبی و استوانه ای در قالب 16 طرح اختلاط ساخته شدند و آزمایش مقاومت فشاری در سنین 7، 28 و 91 روزه، آزمایش های مقاومت کششی دونیم شدن، ضریب ارتجاعی استاتیکی و سرعت انتشار امواج فراصوت در سن 28 روزه بر روی نمونه ها انجام شدند. نتایج حاکی از این است که در جایگزینی های %5 و %10 از میکروسیلیس، کاربرد تا %50 از درشت دانه های بنایی بازیافت شده، ارتقای برخی خواص مکانیکی بتن بازیافتی در مقایسه با بتن ساخته شده از سنگدانه های طبیعی بدون پوزولان را نتیجه داده است. در جایگزینی %15 میکروسیلیس، جایگزینی %25 از درشت دانه های بنایی بازیافت شده، نزدیکی خواص مکانیکی بتن بازیافتی در مقایسه با بتن طبیعی بدون پوزولان را نتیجه داد، ولی در جایگزینی %100 از درشت دانه های بنایی بازیافت شده، خواص مکانیکی بتن بازیافتی در مقایسه با بتن طبیعی بدون پوزولان، افت چشم گیری را از خود نشان داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of silica-fume effect on the mechanical properties of concrete made with coarse masonry recycled aggregates

نویسندگان [English]

  • Seyed Fathollah Sajedi 1
  • Mostafa Azhdarizadeh 2
1 Associate professor, department of Civil Engineering, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
2 Islamic Azad University of Ahvaz
چکیده [English]

The present investigation is studied the effect of the replacement of different levels of silica-fume (SF) on the mechanical properties of recycled concrete made from coarse masonry recycled aggregates. In made concretes, natural aggregates replaced with recycled coarse masonry aggregates at 25%, 50% and 100% levels. For improve the mechanical properties, silica fume replaced by cement at 5%, 10% and 15% levels. In total, 195 standard cubic and cylindrical concrete samples in the 16 mixing designs made and compressive strength tests at 7, 28 and 91 days, splitting tensile strength, modulus of elasticity and ultrasonic pulse velocity at 28 days of age evaluated. The results showed that, at replacement levels of 5% and 10% of silica fume, using up to 50% of coarse masonry recycled aggregates, Improvement some mechanical properties of recycled concrete showed relative to conventional concrete without pozzolan. The use of 15% SF replacement rate, in concrete containing 25% coarse masonry recycled aggregates, the mechanical properties of recycled concrete was closed to the conventional concrete without pozzolan, but, in concrete containing 100% coarse masonry recycled aggregates, mechanical properties of recycled concrete was decreased relative to conventional concrete without pozzolan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Recycled concrete
  • Coarse masonry recycled aggregates
  • Mechanical properties
  • Silica-fume