تاثیر نامنظمی قاب بتن آرمه ناشی از قرارگیری بر روی سطح شیب‌دار تحت اثر بارگذاری انفجار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی جندی شاپور، دزفول

2 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، دزفول، ایران

چکیده

قرار گرفتن سازه‌ها بر روی سطح شیب‌دار سبب شده که در سازه‌ها نامنظمی از نوع تشکیل ستون کوتاه بوجود بیاید. برای اینگونه از سازه‌ها که بر روی سطح شیب‌دار قرار دارند بایستی تحت اثر بارگذاری انفجار همچون تحت اثر زلزله تمهیدات خاصی در نظر گرفته شود. در این پژوهش با استفاده از نزم افزار آباکوس یک قاب خمشی بتن آرمه با شکل پذیری معمولی که بر روی سطح زمین با شیب‌های 7، 14و 21 درصد قرار گرفته تحت اثر بارگذاری انفجار به جرم1000 کیلوگرم از فاصله 3 متری از دو سمت بالای شیب و پایین شیب بررسی شده و با حالت قاب قرار گرفته بر روی سطح صاف مقایسه می‌شود. نتایج این پژوهش نشان داده است که بیشترین تنش فون میزس برای قاب نامنظم قرار گرفته بر روی شیب 21 درصد حدود 80 مگاپاسکال بدست آمده است که نسبت به حالت شیب 0، 7 و 14 درصد به ترتیب 4/68 ، 3/33 و 5/3 درصد افزایش داشته است. همچنین بیشترین تغییرمکان جانبی قاب در طبقه بام برای شیب 21 درصد و اعمال بارگذاری انفجار از بالا دست شیب بدست آمده است. مجموع حداکثر عکس‌العمل تکیه‌گاهی در پای ستونها برای قاب قرار گرفته بر روی شیب 21 درصد برای هر دو حالت بارگذاری انفجار از بالا دست و پایین دست برابر 1684 کیلونیوتن بدست آمده است که نسبت به قاب قرار گرفته بر روی سطح صاف یک افزایش 100 درصدی را نشان داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Irregularity effect of RC Frame due to Placement on Sloping Surface under Blast Loading

نویسندگان [English]

  • SeyedVahid RazaviTosee 1
  • Mehdi Mehranzadeh 2
1 Department of Civil Eng. Jundi-Shapur University of Technology- Dezful
2 -
چکیده [English]

Placement of the structure on a sloping surface has caused a short column to form in an irregular structure. For structures located on a sloping surface, it is necessary to take special precautions against explosive loads, such as the effect of an earthquake. In this research, a reinforced concrete frame with a moment frame system on the ground surface with slopes of 7, 14, and 21% under the effect of explosion load to a mass of 1000 kg from a distance of 3 meters from both sides of the top and bottom of the slope is investigated. The frame on a flat surface is compared. The results of this study show that the highest von Mises stress created in concrete occurred on a slope of 21%. This value is about 80 MPa, which compared to the slope of 0, 7 and 14% has shown an increase of 3.5, 33.3, and 68.4%, respectively. The maximum lateral displacement of the roof is also obtained for a slope of 21% when the blast load is applied from the top of the slope to the frame. The support reaction at the foot of the columns for a slope of 21% for both loading modes at the top of the slope and at the bottom of the slope was 1684 kN compared to 832 kN for the frame on a flat surface, which is a 100% change.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sloping Surface
  • Irregular
  • Short Column
  • Explosion
  • Von Mises Stress