تاثیر مسلح کننده ژئوسل بر طراحی پی ماشین آلات تحت بار غیرمتقارن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی مهندسی ژئوتکنیک و آب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

2 دانش آموخته مهندسی ژئوتکنیک، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده

یکی از معیارهای کنترل کننده در طراحی پی ماشین‌آلات، تنش و تغییرشکل‌های حاصل از حرکت ماشین می‌باشد که بایستی در محدوده مجاز مصالح و عملکرد ایمنی دستگاه قرار گیرند. در این راستا استفاده از مسلح‌کننده سه بعدی ژئوسل می‌تواند بسیار کاربرد داشته باشد که با توجه به ساختار سلولی‌شکل خود و تأمین محصورشدگی لازم برای خاک درون سلول‌ها، عملکرد بسیار مناسبی از لحاظ افزایش ظرفیت باربری در مقایسه با مسلح کننده‌های مسطح دارد. در این تحقیق مدلسازی پی حجیم توربین‌های بخار تحت بارگذاری نامتقارن واقع بر خاک مسلح‌شده در مقیاس واقعی مورد مطالعه قرار گرفته است که در آن ژئوسل‌ با ابعاد هندسی مختلف و در موقعیت متفاوت قرار گرفته‌اند. در تحلیل عددی از نرم‌افزار تفاضل محدود FLAC-3D استفاده شده تا پاسخ و رفتار تنش و تغییرشکل آن مورد ارزیابی قرار گیرد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد با افزایش ارتفاع ژئوسل و نیز افزایش تعداد چشمه در واحد سطح، تنش وارد بر خاک کاهش یافته و بعبارتی ظرفیت باربری افزایش می‌یابد. همچنین افزایش تعداد لایه‌های ژئوسل تا حدی بر ظرفیت باربری مؤثر بوده اما تأثیر قابل توجهی در کاهش دامنه نوسانات و کرنش تجمعی خاک زیر پی و جابجایی بین هر دو پی دارد. نتایج نشان دادند انتخاب مناسب و بهینه تعداد لایه‌ها و فاصله بین آنها، تاثیر محسوسی بر عملکرد پی ماشین‌آلات در شرایط کارکرد غیرهمفاز و غیرمتقارن دارد و به فاصله ایمن بین دو دستگاه وابسته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of geocell reinforcement on design of machine foundation with asymmetric load

نویسندگان [English]

  • Saeed Ghaffarpour Jahromi 1
  • Mahmood Bayat 2
1 Shahid Rajaee Teacher Training University
2 Shahid Rajaee Teacher Training University
چکیده [English]

One of the control criteria in the design of machine foundations is the stress and deformations resulting from the movement of the machine, which must be within the allowable range of materials and safety performance of the machine. In this regard, the use of three-dimensional geocell reinforcement can be very useful, which due to the three-dimensional cell structure with soil confinement, has a very good performance in terms of increasing bearing capacity compared to flat reinforcements. In this research, large-scale modeling of steam turbine under asymmetric loading located on reinforced soil has been studied in real scale, in which geocells with different geometric dimensions and in different levels have been placed. In numerical analysis, FLAC-3D finite difference software is used to evaluate the stress and its deformation. The results of this study show that with increasing the geometry and height of the geocell and also increasing the number of cells per unit area, the stress on the soil decreases and in other words, the bearing capacity increases. Also, increasing the number of geocell layers has some effect on bearing capacity, but has a significant effect on reducing the cyclic amplitude and cumulative strain of the soil under the foundation and the displacement of both foundations The results showed that the appropriate and optimal selection of the number of layers and the distance between them has a significant effect on the performance of machine foundations in asymmetric and asymmetric operating conditions and depends on the safe distance between the two devices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Machine foundation
  • cyclic load
  • asymmetric loading
  • geocell
  • reinforcement