اثر نانوسیلیس، نانو مونتمریلونیت و نانوهالوسایت بر خصوصیات مکانیکی رویه های بتنی راه ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عمران،آزاد واحد علوم و تحقیقات،تهران،ایران

2 دانشیار ، گروه راه و ترابری . دانشکده عمران. صنعتی نوشیروانی . بابل . ایران

3 دانشیار، گروه مهندسی و مدیریت ساخت، دانشکده عمران، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

امروزه به دلیل عملکرد مناسب نانوذرات، به صورت گسترده ای در پروژه های عمرانی از قبیل روسازی های بتنی مورد استفاده قرار می گیرند. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر نانوذرات با هندسه های مختلف مانند نانوسیلیس ، نانو هالوسایت و نانو مونتمریلونیت بر خصوصیات مکانیکی رویه های بتنی راه از جمله مقاومت فشاری و مقاومت در برابر سایش است. برای ارزیابی دقیق اثر پوزولانی نانوذرات، آزمایش پراش اشعه ایکس انجام شد. از نظر مقاومت فشاری ، نانو مونتمریلونیت با حدود 23.1٪ ، بیشترین بهبود را در بین نانوذرات دارد. با مقایسه هندسه نانوذرات صفر بعدی ، یک بعدی و دو بعدی و مطابق نتایج ، ساختار آلومینو سیلیکات صفحه ای شکل نانوذرات مونتمریلونیت بیش از سایر ذرات نانو بهبود یافته است. بر اساس نتایج به دست آمده از رابطه مقاومت فشاری و سایش با نتایج آزمایش پراش اشعه ایکس، می توان دریافت عامل بهبود دهنده در استفاده از نانوذرات و میکروسیلیس، واکنش پوزولانی و تبدیل هیدروکسید کلسیم به کلسیم سیلیکات هیدراته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of nanosilica, nano halloysite and nano montmorillonite on the mechanical properties of concrete pavements

نویسندگان [English]

  • erfan mojtahedzadeh 1
  • saeid hesami 2
  • mehdi Ravanshadnia 3
1 department of civil engineering , science and reasearch branch, islamic azad university, tehran . iran
2 Associate professor of Department of roads and transportation faculty of civil engineering. noshirvani university of technology, Babol, Iran
3 Associate Professor of Department of Construction Engineering and Management, Faculty of Civil, engineering, Scienceand Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Nano-materials have been widely applied in cement-based materials due to its excellent performance .The aim of this study was to investigate the effect of nanoparticles with different geometries such as nanosilica, nano halloysite and nano montmorillonite on the mechanical properties of concrete pavements including compressive strength, abrasion resistance.to evaluate the pozzolanic effect of nanoparticles exactly, X-ray diffraction (XRD) was done. In terms of compressive strength, nano-montmorillonite has the highest improvement among nanoparticles with a rate of about 23.1%. By comparing the geometry of zero-dimensional, one-dimensional and two-dimensional nanoparticles, and according to the results, the plate-shaped aluminosilicate structure of montmorillonite nanoparticles has improved more than other nanoparticles. Based on the results obtained from the relationship between compressive strength and abrasion with the results of X-ray diffraction test it is possible to obtain an improving factor in the use of nanoparticles and microsilica are the pozzolanic reaction and conversion of Ca(OH)2 to hydrated calcium silicate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "؛ Nanoparticles"؛ abrasion resistance"؛ compressive strength"؛
  • "؛ concrete pavements