کنترل روند گیرش مخلوط میکروسرفیسینگ در شرایط مختلف آب و هوایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی عمران-راه و ترابری، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، مازندران، ایران.

2 دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، مازندران، ایران.

چکیده

میکروسرفیسینگ نوعی آسفالت سرد حفاظتی است که جهت ترمیم و نگهداری روسازی استفاده می‌شود. ارائه طرح اختلاط متناسب با شرایط کلی آب و هوایی و کنترل روند گیرش مخلوط متناسب با تغییرات جوی در ساعات مختلف روز از دغدغه‌های مهم پروژه‌های میکروسرفیسینگ می‎باشد. در این پژوهش تأثیر هم‌زمان میزان آب، سیمان و قیرآبه بر روند گیرش مخلوط و مقاومت پیچشی آن در آزمایش ‌چسبندگی در شرایط مرطوب در حالت‌های عمل‌آوری زیر نور خورشید، زیر سایه و شرایط آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد مقدار سیمان و آب اولیه تأثیر بسزایی بر زمان خروج آب از مخلوط و روند گیرش آن دارند. کنترل میزان آب باقی‌مانده در مخلوط و ارزیابی نتایج آزمایش چسبندگی نشان می‌دهد، استفاده از 5/0 تا 1 درصد سیمان بیش‌تر از مقدار بهینه سبب کاهش زمان عمل‌آوری و تسریع روند گیرش در حالت عمل‌آوری زیر سایه می‌گردد. همچنین استفاده از آب اولیه و سیمان به میزان 5/0 درصد بیش‌تر از مقدار بهینه موجب تأمین کارآیی مخلوط و افزایش مقاومت چسبندگی آن در حالت عمل‌آوری زیر نور خورشید می‌گردد. لذا می‌توان با تعیین میزان بهینه فیلر و آب اولیه متناسب با تغییرات جوی در ساعات مختلف روز، میزان کارآیی، روند گیرش مخلوط را کنترل نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Control of the Setting Process of Microsurfacing Mixture in Different Weather conditions

نویسندگان [English]

  • yaghuobali khosravi jelodar 1
  • Saeid hesami 2
1 Faculty of Civil Engineering, Babol Noshirvani University of Technology, Mazandaran, Iran.
2 Faculty of Civil Engineering, Babol Noshirvani University of Technology, Mazandaran, Iran.
چکیده [English]

Microsurfacing is a preventive maintenance method for the flexile pavements. The mix design of microsurfacing should be conducted considering the climate conditions and the rate of setting during the day and night. In this research, the effect of water, cement and asphalt emulsion contents on the mix-design and performance of microsurfacing mixtures in different environmental conditions is investigated. The results showed that the initial water and cement contents have a significant effect on the setting and curing times of the microsurfacing mixtures. The cohesion test results showed that using 0.5 to 1 percent of cement more than the optimal amount reduces the processing time and accelerates the setting process of the mixtures placed in under the shade. The use of primary water and cement for 0.5% more than the optimal amount ensures the efficiency of the mixture and increases torsional strength of the mixtures under the direct sun radiation. Therefore, the mix-design need to be adjusted at different condition of during the day and night to achieve a better performance of microsurfacing mixtures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Microsurfacing
  • Curing
  • Setting
  • Early Water
  • Cement