مطالعه آزمایشگاهی بر روی رفتار درون صفحه دیوارهای آجری بهسازی شده با استفاده از کابل‌های فولادی با رویکرد مرکزگرا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران

2 گروه مهندسی عمران، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

3 دانشکده ی مهندسی عمران ،‌دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

چکیده

ایران یکی از ﮐﺸﻮرﻫﺎی زﻟﺰﻟﻪﺧﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻓﻌﺎت ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺗﻠﻔﺎت و خسارات قابل ملاحظه‌ای ناشی از زلزله ﺷﺪه اﺳﺖ. یکی از پرتعدادترین سیستم‌های سازه‌ای درکشور، ساختمان‌های مصالح بنایی است که جزو آسیب‌پذیرترین سیستم‌های سازه‌ای در برابر زلزله است. از دﻻیل این آسیب‌پذیری ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ بنایی وزن زیاد، ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﺷﮑﻞﭘﺬیری ناچیز آنهاست. یکی از راهﺣﻞﻫﺎی کاهش آسیب‌پذیری این ساختمان‌ها، ﺑﻬﺴﺎزی لرزه‌ای این ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ساخت ساختمان‌های جدید ﻫﺰینه ﮐﻤﺘﺮی را درﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد. در این مطالعه، رفتار نمونه‌ای از دیوارهای مصالح بنایی با استفاده از آزمایش‌های استاتیکی رفت و برگشتی در راستای درون صفحه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. تعداد 4 آزمایش بر روی 4 نمونه انجام شده است. 2 نمونه شاهد و 2 نمونه دیگر با استفاده از کابل‌های فولادی و نئوپرن تحت تقویت قرار گرفتند. متغیرهای مورد بررسی شامل وجود یا عدم وجود سربار روی دیوار، و الگوی بهسازی بر اساس مود خسارت دیوارهای متناظر شاهد است. نتایج حاصله گویای این است که اضافه کردن سیستم پیشنهادی بهسازی، می‌تواند در دیوارهای دارای مود خرابی لغزشی-برشی، سبب ایجاد خاصیت مرکزگرایی شده اما تاثیر چندانی در ظرفیت نیرویی دیوار ندارد. در مورد دیوارهای با مد خرابی خمشی (حرکت گهواره‌ای)، اضافه کردن سیستم پیشنهادی مقاوم-سازی سبب افزایش بسیار قابل توجه در ظرفیت نیرویی و نیز تغییر مد خرابی از خمشی به لغزشی-برشی می‌شود که به این ترتیب منجر به افزایش انرژی مستهلک شده در بارگذاری چرخه‌ای هم می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental study on the in-plane behavior of retrofitted brick walls using steel cables with self- centering approach

نویسندگان [English]

  • Mahmood Chavoshan 1
  • Ahmad Ali Fallah 1
  • Alireza Mirjalili 2
  • Mohammad Yekrangnia 3
1 Department of Civil Engineering, Meybod Branch, Islamic Azad University, Meybod, Iran
2 Department of Civil Engineering, ؛Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
3 Department of Civil Engineering, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran 16785-136, Iran
چکیده [English]

Iran is one of the earthquake-prone countries, which has repeatedly suffered significant losses and damages caused by earthquakes. One of the most numerous structural systems in the country is building materials buildings, which are among the most vulnerable structural systems against earthquakes. One of the reasons for this vulnerability of buildings with building materials is their heavy weight, low resistance and malleability. One of the solutions to reduce the vulnerability of these buildings is the seismic improvement of these buildings, which costs less than the construction of new buildings. In this study, the behavior of a sample of masonry walls is evaluated using reciprocating static tests along the inner plane. 4 tests have been performed on 4 samples. 2 control samples and 2 other samples were reinforced using steel and neoprene cables. The investigated variables include the presence or absence of overhead on the wall, and the improvement pattern based on the damage mode of the corresponding witness walls. The results show that adding the proposed improvement system can create centripetal properties in walls with sliding-shear failure mode, but it does not have much effect on the force capacity of the wall. In the case of walls with bending failure mode (rocking motion), adding the proposed strengthening system causes a significant increase in the force capacity and also changes the failure mode from bending to sliding-shear, which in this way leads to an increase in The consumed energy is also cyclical in loading.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seismic retrofitting
  • Brick walls
  • Self- centering system
  • Steel cables